ลูกบล็อกกันระเบิด (Explosion Proof Bit Socket)

ลูกบล็อกกันระเบิด (Explosion Proof Bit Socket) เป็นบ็อกหกเหลี่ยมทรงลึกสำหรับใช้งานที่มีการกระแทก ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ไม่เกิดประกายไฟ ส่วนใหญ่จะใช้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายที่มีไอระเหยของของเหลวที่ติดไฟได้ เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเลียม อุตสาหกรรมเคมี การผลิตพลังงานทางรถไฟและการขุดเจาะ ฯลฯ เครื่องมือเหล่านี้สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดประกายไฟเมื่อเครื่องมือกระทบ ขัดหรือชนกับชิ้นงานในสถานที่ที่เสี่ยงต่อการระเบิด

รายชื่อสินค้า ลูกบล็อกกันระเบิด (Explosion Proof Bit Socket) (18 รายการ)

Showing all 18 results