เครื่องมือในห้องแล็บ (laboratory Tools)

เครื่องมือในห้องแล็บ (laboratory Tools) คือ เครื่องมือที่ใช้ในห้องปฏิบัตรการ ชีววิทยา เคมี อาหารและเครื่องดื่ม ที่มีประสิทธิภาพสูงในการทดลองวิจัยสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด โดยมีเครื่องมือให้เลือกใช้หลายประเภทรวมทั้งเตาเผาไฟฟ้า, เครื่องบด, ตู้เก็บสารเคมี, เครื่องอบแห้งแบบ, ตู้เก็บสารเคมี และอื่นๆ ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และแบบใช้แล้วทิ้ง หรือเครื่องมือขนาดใหญ่ที่เหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการทางวิชาการ การสอน และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เป็นต้น

รายชื่อ Category เครื่องมือในห้องแล็บ (laboratory Tools)

รายชื่อสินค้า เครื่องมือในห้องแล็บ (laboratory Tools)

Showing all 178 results