นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้า

บริษัท โมเน็ตเอเชีย จำกัด (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้าเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้

 1. การยื่นคำร้องขอคืนสินค้า/คืนเงิน
 2. ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้าที่ซื้อ (“สินค้า”) และ/หรือคืนเงินก่อนวันหมดเขตระยะเวลาที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

 3. การยื่นคำร้องขอคืนสินค้า
 4. ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินและ/หรือคืนสินค้าในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น
  ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า
  สินค้ามีตำหนิ ใช้การไม่ได้และ/หรือเสียหายระหว่างการจัดส่ง
  บริษัทฯ ส่งสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่ตกลงกันไว้ให้กับผู้ซื้อ
  กฏหมายกำหนดให้ต้องมีการคืนเงิน

 5. ห้ามการเปลี่ยนใจ
 6. ผู้ซื้อไม่อาจยื่นคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินเนื่องจากเปลี่ยนใจได้ เว้นแต่จะระบุไว้ในนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้านี้

 7. สภาพของสินค้าที่คืน
 8. เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการคืนสินค้า ผู้ซื้อควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้า รวมถึงสินค้าให้ฟรี เช่น อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมสินค้าชิ้นนั้น จะต้องส่งคืน บริษัทฯ ในสภาพที่ผู้ซื้อได้รับขณะจัดส่ง เราขอแนะนำให้ผู้ซื้อถ่ายรูปสินค้าไว้ในขณะที่ได้รับสินค้า

 9. ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า
 10. ผู้ซื้อและ บริษัทฯ จะต้องหารือและตกลงร่วมกันว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า

 11. การคืนเงิน
 12. ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนหลังจากที่ บริษัทฯ ได้รับสินค้าคืนและทำการตรวจเช็คสินค้าเรียบร้อยแล้ว ภายใน 5 วันทำการ โดยใช้วิธีโอนเงิน